ПРЕТРАГА

 

 

 

  

                                                                                                                                                           

              

    

     

  

 

Савет родитеља

    Савет родитеља :

 • предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања;
 • предлаже своје представнике у све обавезне тимове установе;
 • учествује у поступку предлагања изборних садржаја и у упоступку избора уџбеника;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

     Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 

     Чланови Савета родитеља у школској 2022/2023. години су:

Ненад Чавић (председник), Ружица Терзић, Ивана Шербеџија, Милица-Брдарић Васиљевић, Марина Бајин, Наташа Крстин, Санела Крстин, Марица Ковачевић, Бојана Крспогачин, Јелена Михајлов, Наташа Јолић-Дачић, Марија Петровић-Чавић, Славица Павлов, Снежана Алмаши, Јасмина Сивачки, Јасмина Јовановић, Соња Лазић-Рамаји и Слађана Ћеран.

 

 

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

Legetøj og BørnetøjTurtle