ПРЕТРАГА

 

 

 

  

                                                                                                                                                           

              

    

     

  

 

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

  1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
  2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
  3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
  4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
  5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
  6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
  7. благовремено правда изостанке;
  8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
  9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

Legetøj og BørnetøjTurtle