ПРЕТРАГА

 

 

 

  

                                                                                                                                                           

              

    

     

  

 

Права ученика

   Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово стваривање, а нарочито право на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања;
 • уважавање личности;
 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 • заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 • информације о његовим правима и обавезама;
 • учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
 • слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 • подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
 • покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
 • остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
 • право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

    Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

   Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

Legetøj og BørnetøjTurtle