ПРЕТРАГА

 

 

 

  

                                                                                                                                                           

              

    

     

  

 

Школски одбор

Активности школског одбора:

   Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; доноси програм образовања и васпитања, развојни план, школски програм, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; доноси финансијски план установе у складу са законом; усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи; расписује конкурс и бира директора; разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

   Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

   Чланови Школског одбора су:

  1. Ковица Ристић,
  2. Јелена Оштрић,
  3. Славица Брдарић,  
  4. Ивана Шербеџија,
  5. Марија Петровић-Чавић,
  6. Милица-Брдарић Васиљевић,
  7. Мирослава Јанић
  8. Зоран Костић и
  9. Данијела Симић.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

Legetøj og BørnetøjTurtle