ПРЕТРАГА

Uncategorised

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

   Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

     Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом.

    Теже повреде обавеза ученика јесу:

 1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
 2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
 3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
 5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
 7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 8. неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

       Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
 3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 7. благовремено правда изостанке;
 8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Права ученика

   Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово стваривање, а нарочито право на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања;
 • уважавање личности;
 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 • заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 • информације о његовим правима и обавезама;
 • учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
 • слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 • подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
 • покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
 • остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
 • право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

    Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

   Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/61-118; 0230/62-048

Телефакс: 0230/61-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

СТАТИСТИКА

00045602
Данас
Јуче
Ове недеље
Прошле недеље
Овог месеца
Прошлог месеца
Укупно
2171
2519
16456
16181
34403
11199
45602

Your IP: 34.203.213.116
2019-01-19 21:17
Legetøj og BørnetøjTurtle